ჩვენს შესახებ

ნებისმიერი არქიტექტორის სურვილია მის მიერ დაპროექტებული ფორმები რეალიზებულ იქნას პრაქტიკაში, რაც ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელია განხორციელდეს ტრადიციული რკინა-ბეტონის გამოყენებით. ფიბრობეტონი არქიტექტორებს  აძლევს განუსაზღვრელ შესაძლებლობას ნებისმიერი ფორმის-დიზაინის განსახორციელებლად. ამ ამოცანის გადასაწყვეტად აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF) ბიზნეს პარტნიორობის გრანტის (BPG) 2007  ფარგლებში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ბოჭკოებით არმირებული კომპოზიციური მასალების სამეცნიერო…